نمایشگاه ها

میزبان شما در نمایشگاه جانبی سیزدهمین کنگره بین المللی و هجدهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران هستیم

وعده ما مرکز همایش های برج میلاد

27 تا 30 فروردین ماه 1399

کیفیت را با ما تجربه کنید